Avocado & Smoked Salmon Mini Bun

£2.00

avocado, smoked salmon & dill

Allergen: Wheat/ Gluten, Milk/ Dairy, Eggs, Sesame, Fish (Salmon)